پرینت لند

پلت‌فرم بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین صنعت چاپ و بسته‌بندی

پلت‌فرم بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین صنعت چاپ و بسته‌بندی

پلت‌فرم بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین صنعت چاپ و بسته‌بندی

ناظر چاپ یا مدیر پروژه چاپی کیست؟

فهرست محتوا:

ناظر چاپ یا مدیر پروژه چاپی کیست؟

 

اگر شما صاحب یک چاپخانه و یا یک اپراتور چاپ، یا یک طراح و یا یک کارمند شاغل در یک مجتمع چاپ و بسته‌ بندی هستید، تا چه اندازه‌ای با واژه نظارت چاپ و یا ناظر چاپ آشنا هستید؟
آیا وجود یک فرد کنترل‌کننده به عنوان ناظر چاپ که بتواند بر فرآیند تهیه و آماده‌سازی و ارسال محصولات چاپی نظارت داشته باشد، در یک واحد ارائه‌ دهنده خدمات چاپی نیاز است؟
ما در ادامه در این مقاله قصد داریم شما را با واژه ناظر چاپ و این تخصص آشنا کنیم! اما در ابتدا شاید بهتر باشد کمی برایتان از خود فرآیند چاپ سخن بگوییم.

فرایند چاپ
چـاپ مجموعه‌ای از کارهـای معيـن و مسـتقل از یکدیگـر اسـت کـه بـراي انجـام دادن آن بـه تخصص‌های مختلـف نيـاز اسـت. بنابرایـن، چـاپ یـك «فراینـد» اسـت کـه چندیـن مرحله کاری دارد. برای بـه انجام رسـاندن بهتـر هـر مرحلـه از یـك فراینـد، نظـارت مسـتمر، امـری مهم و اساسـي اسـت؛ از ایـن رو در هر سـفارش چاپـی، حضـور یـك فـرد به‌عنوان «ناظر چـاپ» یا «مدیر پروژه چاپی» ضروری اسـت.

چـرا فراینـد چـاپ، نيازمنـد ناظر چاپ اسـت؟

 

ناظـر چـاپ، مسـوول انجـام درسـت مراحـل مختلـف چـاپ اسـت. از آنجایـی کـه چـاپ انـواع گوناگونـی دارد و هـر نوع از بـرای دسـتيابی بـه بيشـترین حـد آن نيـز مراحـل مختلفـی دارد، پـس نمی‌توان بـرای همه ناظران چـاپ، یك دسـتور ثابت در نظـر گرفت. بـه هميـن دليـل هـر یـك از انـواع چـاپ، نيازمنـد نظـارت خاص خـود اسـت و ناظـر ویژه‌ای دارد بنابراین برای وظایف ناظر «چاپ سـيلك اسـکرین» با وظایف ناظـرر«چاپ فلکسـوگرافی» و وظایـف ناظـر «چـاپ افسـت» و … تفاوت‌هایی وجود دارد.

سرزمین چاپ و بسته بندی


نظارت بر چاپ توسط ناظر چاپ از کجا آغاز می‌شود؟

 

ممکـن اسـت چنيـن تصـور شـود کـه کار ناظـر چـاپ، از هنـگام چـاپ و در چاپخانـه آغـاز می‌شود، اما چنيـن نيسـت؛ کار نظـارت بـر چـاپ از زمـان طراحـی گرافیکی و خریـد مـواد اولیه محصـول چاپـی، آغـاز و تـا زمـان تحویـل محصـول چاپـی بـه انبـار و یـا مراکـز پخش و حتـی فـروش آن ادامه می‌یابد. زیـرا کيفيت چاپ و محصـول چاپـی عـلاوه بـر وابسـتگی بـه فرایند چـاپ، به مـواد بـه کار گرفته شـده و چگونگی جابه‌جایی محصـولات تولیدشده نيز وابسـته اسـت. کيفيت مـواد مصرفی چاپ شـامل یکـی از مهم‌ترین مسـائلی است کـه ناظـر چاپ بر آن‌ها نظـارت دارد )مرکـب، کاغـذ، مقـوا، پلاسـتيك و …( و ویژگی‌های مربوط به آن‌ها.

مطالعه بیشتر: انواع چاپ لیبل

ناظر چاپ کیست و نظارت چاپ چیست ؟

 

ناظر فنی چاپ کسی است که علاوه بر کار با نرم‌افزارهای گرافیکی، بتواند از عهده تشخیص انواع چاپ، نظارت بر لی‌آت موضوعات چاپی، تشخیص کیفیت عکس و اسلایدها، طرح‌های چاپی، کارهای لیتوگرافی و فرایندهای چاپ و برش و صحافی و هزینه‌یابی برآید.

وظایف ناظر چاپ چیست؟

 

۱. توانایی نظارت بر لی‌آت موضوعات چاپی توسط ناظر چاپ
۲. آشنایی با موضوعات چاپی و کاربرد آن‌ها
– شناخت ناظر چاپ از بروشور و کاتالوگ و کاربرد آن‌ها
– شناخت از پوستر و انواع کارت و کاربرد آن‌ها
– شناخت از سربرگ و پاک نامه و کاربرد آن‌ها
شناخت از نشریات و  کتاب‌ها و کاربرد آن‌ها
۳.  آشنایی با مفهوم لی آت و کاربرد آن در فرایند چاپ
۴. آشنایی ناظر چاپ با مفهوم هنر و کاربرد آن در چاپ
۵. آشنایی باروانشناسی رنگ و کاربرد آن در هنر
۶. توانایی تشخیص انواع چاپ و کاربرد آن
۷. آشنایی ناشر چاپ با صنعت چاپ و تاریخچه آن
۸. آشنایی با روش‌های چاپ و کاربرد آن‌ها
– شناخت از چاپ ملخی و چاپ طلاکوب و کاربرد آن
– شناخت از چاپ افست و چاپ فلسکو و کاربرد آن
– شناخت از چاپ هلیو و  چاپ فلوک (پفکی) و کاربرد آن
۹. توانایی تشخیص کیفیت عکس و اسلایدهای موضوعات چاپی
۱۰. توانایی ناظر چاپ بر تشخیص کیفیت طرح‌های موضوعات چاپی
۱۱. توانایی ناظر چاپ بر تشخیص کیفیت کارهای لیتوگرافی
۱۲. توانایی نظارت و تشخیص کیفیت فرایندهای چاپ
۱۳. توانایی تشخیص کیفیت صحافی فرم‌های چاپی
۱۴. توانایی هزینه‌یابی فرایندهای چاپی
۱۵. توانایی اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های شغلی و استانداردهای تضمین کیفیت

نقش کالر بار در چاپ و بسته بندی


ویژگی‌های ناظر چاپ

هر وقت فردی علاقه‌مند شد که اسم نظارت یا ناظر بر آن استوار باشد باید بداند به‌طور طبیعی داشتن چشمان قوی و چابک، از لوازم ضروری برای ایفای نقشش به‌حساب می‌آید. صنعت چاپ در همه جا، جای خودش را باز کرده و انواع بسته بندی های دارویی- بهداشتی و بسته بندی های صنایع غذایی، بروشور، کاتالوگ، پوستر، انواع کارت، سربرگ، تراکت، نشریه و کتاب را به زیر چتر خود آورده است. فرد علاقه‌مند به شغل ناظر چاپ باید دید هنری و رنگ‌شناسی خوب داشته باشد و روانشناسی طرح‌ها و رنگ‌ها را به خوبی درک کند.
کار جمعی را بپسندد و بتواند در کارهایی که نتیجه و محصول آن توسط یک تیم به نتیجه می‌رسد به‌طور فعال شرکت کند. ناظر چاپ باید مسوولیت‌پذیری و توانایی ریسک کردن را در صورت قصور و کوتاهی به گردن دیگران نینداخته و حوصله و بردباری به خرج دادن بسیار در این شغل حیاتی است و اگر یکی از آن‌ها دچار عیب باشد، شخص توانایی ادامه کار را ندارد. همچنین نکته‌بینی و تیزبینی در این موقعیت شغلی بسیار مهم است.
بنابراین می‌توان گفت حضور یک ناظر چاپ در مجموعه‌ای که شاخه اصلی فعالیت آن چاپ و بسته‌بندی و تبلیغات به شمار می‌آید نقشی کلیدی و حیاتی می‌تواند داشته باشد چرا که وی می‌تواند با ارائه‌ برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت درست به تسریع تولید و ارتقاء کیفیت محصولات چاپی و افزایش بازدهی مفید و کارآفرینی کمک شایانی کند.

شرایط ارتقاء شغل برای ناظر چاپ

در شرایط ارتقاء شغلی ناظر چاپ، مطالبی همچون سابقه کار یا همان تجربه، توجه به کیفیت، سرعت و خوش قولی بسیار ارزشمند و موثر است و به طور طبیعی  بهتر می تواند در این شغل پبشرفت کند.


برای مطالعه و آشنایی با موضوعاتی که یک ناظر چاپ باید بر آن‌ها تسلط داشته باشد، روی ناظر چاپ کیست و چه مسوولیتی دارد
 کلیک کنید.

مطالب مرتبط

10 فرآیند بازاریابی صادراتی صنعت چاپ و بسته بندی   بازاریابی...

چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟ تحقیقات بازار چیست؟ تحقیقات بازار...

نقش بسته بندی در بازاریابی و فروش محصول و جذب...

تاثیر بسته بندی در افزایش فروش بسته بندی محصولات و...

از طراحی بسته بندی تا صادرات محصولات امروزه بسته بندی...

تکنیک‌ها و ویژگی‌های بسته بندی هوشمند دارویی چیست؟ بسته بندی...

معرفی کسب و کارهای فعال در صنعت چاپ و بسته بندی

4 دیدگاه دربارهٔ «ناظر چاپ یا مدیر پروژه چاپی کیست؟»

 1. profile avatar
  رامین باقری

  باسلام به عقیده بنده مطلبتون در مورد توانایی ها و پارامترهایی که یک ناظر چاپ باید داشته باشهد بسیار کامل بود و یکی از بزرگترین مشکلات در صنعت چاپ نبود ناظر چاپ و مسلط به امور چاپی و طراحی گرافیک واقعاً نبود یک ناظر چاپ مسلط در روند یک چاپ مطلوب خلل ایجاد میکند و به تبع اپراتور رو اذیت میکنه

  1. profile avatar

   قطعا با گذروندن دوره های حرفه ای و کسب تجربه کاری هم زمان با آموزش مستمر، میشه از ناظران چاپ حرفه ای یا بهتر بگم مدیران پروژه های چاپی متخصص در بهبود کیفیت محصولات چاپ و بسته بندی استفاده کرد

 2. profile avatar
  محمدرضا هارونی

  همانطوری که از اسمش پیداست ناظر چاپ به کسی میگن که از مسائل چاپی و گرافیک سر رشته خوبی داشته باشه ولی متاسفانه در بعضی جاها دیده میشه ناظر چاپ هیچ سر رشته ای از چاپ نداره و همین امر باعث بروز یکسری مسائل در روند کار چاپ می شودو کیفیت و تولید آن کار چاپی دچار مشکل می‌کند

  1. profile avatar

   قطعا با آموزش و کسب تجربه کافی در این زمینه، افراد حرفه ای وارد بازار کار صنعت چاپ و بسته بندی میشن و میتونن به عنوان ناظر چاپ حرفه ای و یا مدیر پروژه های چاپی متخصص به فعالیتشون در صنعت ادامه بدن.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بدون یک حضور دیجیتالی موثر و درست، نمی‌توانیم به آینده کسب و کارهایمان امیدوار باشیم

مدیریت و اجرای فرآیندهای کسب و کار آنلاین شما را به عهده می‌گیریم

نظرات دیگران

Scroll to Top
اسکرول به بالا